مامریت های سازمان بهزیستی به شرح زیر است:

 • حمایت و توانبخشی نابینایان
 • حمایت و توانبخشی ناشنوایان
 • حمایت و توانبخشی معلولان ذهنی
 • حمایت و توانبخشی معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
 • حمایت و توانبخشی سالمندان
 • حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن
 • حمایت و توانبخشی کودکان عادی
 • حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار
 • حمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی سرپرست
 • حمایت و توانبخشی کودکان خیابانی و بدسرپرست
 • حمایت و توانبخشی دختران پناهجو (فراری)
 • حمایت و توانبخشی زنان پناهجو
 • حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده اجتماعی
 • حمایت و توانبخشی معتادان
 • حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب های اجتماعی (زنان متقاضی طلاق، کودکان درمعرض کودک آزاری، خانواده های نابسامان، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و ...)
 • تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت های اجتماعی از آنان
 • کمک به تامین جهیزیه مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب دیدگان نیازمند
 • حمایت و نگهداری از معلولان غیرقابل توانبخشی
 • تحت پوشش قراردادن نیازمندان از نظر بیمه خدمات درمانی
 • ساخت اندامهای مصنوعی و کفش طبی مورد نیاز معلولان از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان
 • تهیه و تدوین استانداردهای خدمات تخصصی توانبخشی و نظارت برحسن اجرای آنها
 • پیشگیری از معلولیتهای مختلف از طریق اجرای برنامه ها و طرحها مختلف در کشور
 • پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (کودک آزاری، خودکشی، همسرآزاری، طلاق و ...) از طریق اورژانسهای خدمات اجتماعی و مراکز پیشگیری از طلاق و کلینیکهای مددکاری و خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره حضوری و صدای مشاور تلفن 148
 • خدمات مشاوره ژنتیک
 • پیشگیری از اعتیاد به روش اجتماع محور در محلات شهری و روستائی، واحدهای اداری، کارگری و آموزشی
 • اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض بهداشتی و اجتماعی و اعتیاد و پیشگیری از گسترش بیماری ایدز در کشور از طریق آموزش معتادان پرخطر و خانواده های آنها، توزیع وسایل پیشگیری کننده، راه اندازی DIC و کلینیکهای متادون
 • آموزش مهارتهای زندگی (فردی و اجتماعی) در واحدهای آموزشی، کارگری و خانواده ها و زوجین به منظور مقاوم سازی افراد در برابر تهدیدات آسیبهای اجتماعی
 • تهیه و تدوین تعرفه های خدمات مشاوره ای و پیشگیرانه و نظارت برحسن اجرای آنها ر مراکز
 • تربیت نیروهای انسانی تخصصی مورد نیاز جامعه در زمینه های توانبخشی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی ازطریق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سازمان
 • آموزش ویژه معلولان نظیر ناشنوایان، معلولان ذهنی، آموزش خط بریل و جهت یابی به نابینایان
 • آموزش مهارتهای زندگی ویژه معلولان
 • ارزیابی و راهنمائی شغل معلولان جهت آموزش و اشتغال مناسب
 • برنامه ریزی و تامین موجبات جلب و جذب مشارکتهای مردمی (نقدی و غیرنقدی)
 • برنامه ریزی و تامین موجبات جلب و جذب خدمات داوطلبانه
 • گسترش مؤسسات خیریه و غیردولتی، حمایت و توانمندسازی آنها (صدور موافقت اصولی، روانه فعالیت و نظارت)
 • برنامه های فرهنگی و فوق برنامه معلولین و افراد تحت پوشش