فرم درخواست

 

فرم ها:

اساسنامه و فرم های موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

اساسنامه وفرم های موسسات غیر تجاری،غیر انتفاعی وخیریه

 دستورالعمل ها:

 

آیین نامه داخلی کمیسیون ماده26

 

ارزیابی ونظارت موسسات غیردولتی ماده26

 

آیین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

دستورالعمل اجرایی تاسیس،انحلال واداره موسسات غیردولتی (موضوع بند13ماده26)

 

مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسیس موسسات غیر تجاری

 

مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسیس موسسات خیریه غیردولتی وغیرتجاری

 

آیین نامه تشکیل شورای ملی سالمندان

 

حقوق کودک

 

تطبیق حقوق معلولین در کشورهای مختلف

 

قانون تامین زنان کودکان بی سرپرست

 

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

 

قانون قیومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به این سازمان