سامانه طرح تنبلی چشم

آدرس اینترانت داخلی : 10.1.0.3

سامانه پرداخت مستمری

آدرس اینترانت داخلی : 10.1.0.10

سامانه پرداخت مددجویان

آدرس اینترانت داخلی : 10.1.0.2

سامانه مشاوره

آدرس اینترانت داخلی : 10.1.0.6

سامانه شبه خانواده

آدرس اینترانت داخلی :  10.0.12.34

سامانه دانشجویان

آدرس اینترانت داخلی : 10.0.12.32

بازدید امروز166
بازدید دیروز409
بازدید هفته1303
بازدید کل116893