نام و نام خانوادگی : سرکارخانم نسرین شهبازی

سمت : رئیس اداره مشارکت ها،مراکز دولتی و موسسات خیریه

شماره تماس:08432222151