جناب آقای  عبدالصباح کارزانی 

سمت : معاونت امور اجتماعی

شماره تماس : 08432238044