جناب آقای شاپور کردی 

سمت : معاونت امور اجتماعی

شماره تماس : 08432238044