نام و نام خانوادگی : جناب آقای فرمان عزیزنیا

سمت : معاون امور توسعه فرهنگی و پیشگیری

شماره تماس:08432230067