نام و نام خانوادگی: فرخ لقا جمشیدزاده

سمت : معاون توانبخشی

شماره تماس:08432225688