نام و نام خانوادگی : جناب آقای نعمت الله خدامرادی

سمت : معاون پشتیبانی و منابع انسانی

شماره تماس:08432221867