فکس سازمان : 08432222470


شماره مستقیم روابط عمومی : 08432231060


خط گویا: 08432223070 و 08432221238