شماره حساب مشارکت های مردمی بهزیستی استان ایلام (بانک مرکزی )

 

4167034541750832

 

 

*********************************************************************

 شماره شبا:ir720100004167034541750832