انوشیروان محسنی بند پی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با اهدا  لوح از فرهاد قیصربیگی مدیر کل بهزیستی ایلام به دلیل موفقیت در طرح خدمات مالی خرد تقدیر کرد.

در متن این لوح تقدیر آمده است:

کشور اسلامی مان ایران با منابع عظیمی از سرمایه های متنوع و کارنامه درخشانی از اقدامهای تاریخ ساز در برهه های مختلف آثار شایان توجهی در منطقه و در عرصه های بین المللی برجای گذارده است. برنامه  تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی از این دست اقدامات است که با ارایه الگویی نوین، همگرا و مقرون به صرفه نوید بخش تغییرات موثر و کارآمدی در کاهش فقر، توانمندسازی و ایجاد بسترها و زیرساختهای پایدار و مطمان برای نیل به توسعه فراگیر می باشد. لذا ضمن تقدیر از تلاش ارزنده و تاثیرگذار شما بعنوان تسهیلگر برنامه فوق الذکر امیدوارم با استعانت از خداوند قادر متعال و تدام و استمرار اینگونه برنامه ها زمینه های تحقق یک جامعه پرنشاط، امیدوار و تاب آور فراهم آید.

سلامت، سعادتمند و سربلند باشید.

انوشیروان محسنی بند پی

معاون وزیر و رئیس سازمان