اداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد تا خانه پسران 7 تا 12 سال را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
لذا متقاضیان به مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی فرصت دارند تاجهت کسب اطلاعات به معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان واقع در بلوار شهید بهشتی مراجعه و یا با شماره تماس 08432238044 تماس حاصل نمایند.
پایان/