اداره كل بهزيستي استان ايلام در نظردارد كليه فعاليتهاي مراكز اورژانس اجتماعي استان را از طريق مناقصه عمومي به موسسات و مراكز تخصصي (مشاوره اي – مددكاري – روانشناسي ) غير دولتي داراي شرايط تعيين و  صلاحيت شده واگذار نمايد

.لذا از متقاضيان واجد شرايط به شرح ذيل دعوت بعمل مي آيد حداكثر ظرف مدت 10 روز از زمان درج آگهي جهت دريافت شرايط مناقصه به معاونت پشتيباني و منابع انساني اداره كل بهزيستي واقع در بلوار شهيد بهشتي مراجعه نماييد.

شرايط عمومي:  

1- داراي پروانه فعاليت از سازمان بهزيستي براي مراكز غيردولتي و تاييديه به ادامه فعا ليت از سوي بهزيستي استان 

2_ دارا بودن شرايط ،ظرفيت و تجربه كافي در زمينه ارائه خدمات مورد نظر به تاييد مراجع ذيصلاح

3- برآورد قيمت پيشنهادي بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده توسط شركت كنندگان جهت شركت در مناقصه                          

4-ارائه ضمانت نامه بانكي يا چك تضميين شده به بانك به ميزان تعيين شده ذيل در وجه اداره كل بهزيستي استان ايلام براي مدت 3 ماه از تاريخ بازگشايي پيشنهادات مناقصه                                                                                                             

5_ تحويل اسناد مناقصه توسط شركت كنندگان در پاكت مهر و لاك شده و جداگانه  شامل تضمين بانكي ( پاكت الف )  و پاكت پيشنهادي  ( پاكت ب ) به دبيرخانه كميسيون مناقصات ( معاونت پشتيباني و منابع انساني )                                                             

6_لازم بذكر است كليه شركت كنندگان مي بايست مبالغ پيشنهادي خود را در سامانه تداركات دولت ثبت نمايند

لازم به توضیح است که متقاضيان جهت دريافت اطلاعات لازم و تكميلي با شماره تلفن 08492221868 معاونت پشتيباني و امور منابع انساني  تماس حاصل نمايند.

                                                                                   

شرح

مدت زمان

مبلغ برآورد

مبلغ ضمانت

واگذاري فعاليت مراكز اورژانس اجتماعي

بهزيستي استان ايلام  

12 ماه

14/857/607/452 ريال

750/000/000ريال