اداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد به استناد مجوز شماره 37795 موزخ 26/10/95 اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام در خصوص فروش آهن آلات، درب و پنجره و غیره مجتمع روستایی صید نظری سفلی واقع در شهر آسمان آباد شهرستان چرداول اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل می آید در اسرع وقت جهت شرکت در مزایده و دریافت فرم استعلام بها به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است برنده مزایده موظف به تخریب و پاکسازی نخاله و تسطیح محل می باشد.

آدرس: اداره کل بهزیستی استان واقع در بلوار شهید بهشتی (اداره امور مالی)

اداره بهزیستی شهرستان چرداول واقع در شهر سرابله

پایان/