اداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد مقداری اموال اسقاط و خارج از رده (ضایعات) را از طریق مزایده عمومی و استعلام بها در سطح استان به فروش برساند.لذا از متقاضیان و خریداران محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت برگ بازدید و فرم پیشنهادی از تاریخ نشر آگهی 1/12/95 بمدت 10 روز کاری به آدرس بلوار شهید بهشتی اداره کل بهزیستی استان ایلام (اداره امور مالی) و یا ادارات بهزیستی شهرستان های تابعه مراجعه فرمایند.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ایلام