اداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد کلیه فعالیت های مراکز اورژانس اجتماعی استان را از طریق مناقصه عمومی به موسسات و مراکز تخصصی (مشاوره ای - مددکاری و روانشناسی) غیر دولتی دارای شرایط تعیین و صلاحیت شده واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل در خواست می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان درج آگهی جهت دریافت شرایط مناقصه به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی واقع در بلوار شهید بهشتی مراجعه نمایند.

شرایط عمومی:

1- دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی برای مراکز غیر دولتی و تاییده به ادامه فعالیت.

2- دارا بودن شرایط، ظرفیت و تجربه کافی در زمینه ارایه خدمات مورد نظر به تایید مراجع ذیصلاح.

3- برآورد قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه.

4- ارایه ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده به بانک به میزان مبلغ تعیین شده ذیل در وجه اداره کل بهزیستی استان برای مدت 3ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه.

5- تحویل اسناد مناقصه توسط شرکت کنندگان در پاکات لاک و مهر شده و جداگانه شامل تضمین بانکی (پاکت الف) و پیشنهادات (پاکت ب) به دبیر خانه کمیسیون مناقصات(معاونت پشتیبانی و منابع انسانی).

6- هزینه چاپ و نشر آگهی ها در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

7- متقاضیان جهت دریافت اطلاعات لازم و تکمیلی با شماره تلفن 08432221868 معاونت پشتیبانی و امور منابع انسانی تماس حاصل فرمایند.

      شرح                                                                   مدت زمان                           مبلغ برآورد                        مبلغ ضمانت                           توضیحات

واگذاری فعالیت مراکز اورژانس اجتماعی بهزیستی ایلام              12 ماه                           11/387/794/012             570/000/000                        بصورت حجمی

پایان/