در تاریخ 96/6/1 راس ساعت 8/30جلسه شورای ملی سالمندان ومناسب سازی معلولین با حضور معاونت محترم عمرانی فرمانداری و ریاست  محترم اداره بهزیستی و کارشناسان این اداره، روسای محترم سایر ادارات شهرستان در محل  دفتر معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان برگزار گردید.در این جلسه پس از قرائت  قرآن ریاست محترم اداره بهزیستی ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه و تبریک هفته دولت و سایر مناسبتهای مذهبی به حضار مطالبی را پیرامون اهمیت انجام برنامه مناسب سازی معلولین و سالمندان شهرستان ارائه نمودندسپس معاونت محترم عمرانی فرمانداری نیزدر خصوص ارزش و اهمیت سالمندان و لزوم اجرای برنامه های برای این عزیزان وهمچنین اهمیت مناسب سازی معلولین سخنانی را ارائه نمودند ودرادامه  هریک از حاضرین به ارائه نقطه نظرات در خصوص مباحث مطرح شده پرداختند ودر پایان مصوبات مربوطه در جلسه تهیه  وجهت اقدام  به امضاء حاضرین رسید.