اداره كل بهزيستي استان ايلام در نظردارد كليه فعاليتهاي مراكز اورژانس اجتماعي استان را از طريق مناقصه عمومي به موسسات و مراكز تخصصي (مشاوره اي – مددكاري – روانشناسي ) غير دولتي داراي شرايط تعيين و  صلاحيت شده واگذار نمايد

.لذا از متقاضيان واجد شرايط به شرح ذيل دعوت بعمل مي آيد حداكثر ظرف مدت 10 روز از زمان درج آگهي جهت دريافت شرايط مناقصه به معاونت پشتيباني و منابع انساني اداره كل بهزيستي واقع در بلوار شهيد بهشتي مراجعه نماييد.

شرايط عمومي:  

1- داراي پروانه فعاليت از سازمان بهزيستي براي مراكز غيردولتي و تاييديه به ادامه فعا ليت از سوي بهزيستي استان 

2_ دارا بودن شرايط ،ظرفيت و تجربه كافي در زمينه ارائه خدمات مورد نظر به تاييد مراجع ذيصلاح

3- برآورد قيمت پيشنهادي بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده توسط شركت كنندگان جهت شركت در مناقصه                          

4-ارائه ضمانت نامه بانكي يا چك تضميين شده به بانك به ميزان تعيين شده ذيل در وجه اداره كل بهزيستي استان ايلام براي مدت 3 ماه از تاريخ بازگشايي پيشنهادات مناقصه                                                                                                             

5_ تحويل اسناد مناقصه توسط شركت كنندگان در پاكت مهر و لاك شده و جداگانه  شامل تضمين بانكي ( پاكت الف )  و پاكت پيشنهادي  ( پاكت ب ) به دبيرخانه كميسيون مناقصات ( معاونت پشتيباني و منابع انساني )                                                             

6_لازم بذكر است كليه شركت كنندگان مي بايست مبالغ پيشنهادي خود را در سامانه تداركات دولت ثبت نمايند

لازم به توضیح است که متقاضيان جهت دريافت اطلاعات لازم و تكميلي با شماره تلفن 08492221868 معاونت پشتيباني و امور منابع انساني  تماس حاصل نمايند.

                                                                                   

شرح

مدت زمان

مبلغ برآورد

مبلغ ضمانت

واگذاري فعاليت مراكز اورژانس اجتماعي

بهزيستي استان ايلام  

12 ماه

14/857/607/452 ريال

750/000/000ريالاداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد تا خانه پسران 7 تا 12 سال را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
لذا متقاضیان به مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی فرصت دارند تاجهت کسب اطلاعات به معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان واقع در بلوار شهید بهشتی مراجعه و یا با شماره تماس 08432238044 تماس حاصل نمایند.
پایان/
اداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد مقداری اموال اسقاط و خارج از رده (ضایعات) را از طریق مزایده عمومی و استعلام بها در سطح استان به فروش برساند.لذا از متقاضیان و خریداران محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت برگ بازدید و فرم پیشنهادی از تاریخ نشر آگهی 1/12/95 بمدت 10 روز کاری به آدرس بلوار شهید بهشتی اداره کل بهزیستی استان ایلام (اداره امور مالی) و یا ادارات بهزیستی شهرستان های تابعه مراجعه فرمایند.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ایلاماداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد کلیه فعالیت های مراکز اورژانس اجتماعی استان را از طریق مناقصه عمومی به موسسات و مراکز تخصصی (مشاوره ای - مددکاری و روانشناسی) غیر دولتی دارای شرایط تعیین و صلاحیت شده واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل در خواست می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان درج آگهی جهت دریافت شرایط مناقصه به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی واقع در بلوار شهید بهشتی مراجعه نمایند.

شرایط عمومی:

1- دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی برای مراکز غیر دولتی و تاییده به ادامه فعالیت.

2- دارا بودن شرایط، ظرفیت و تجربه کافی در زمینه ارایه خدمات مورد نظر به تایید مراجع ذیصلاح.

3- برآورد قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه.

4- ارایه ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده به بانک به میزان مبلغ تعیین شده ذیل در وجه اداره کل بهزیستی استان برای مدت 3ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه.

5- تحویل اسناد مناقصه توسط شرکت کنندگان در پاکات لاک و مهر شده و جداگانه شامل تضمین بانکی (پاکت الف) و پیشنهادات (پاکت ب) به دبیر خانه کمیسیون مناقصات(معاونت پشتیبانی و منابع انسانی).

6- هزینه چاپ و نشر آگهی ها در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

7- متقاضیان جهت دریافت اطلاعات لازم و تکمیلی با شماره تلفن 08432221868 معاونت پشتیبانی و امور منابع انسانی تماس حاصل فرمایند.

      شرح                                                                   مدت زمان                           مبلغ برآورد                        مبلغ ضمانت                           توضیحات

واگذاری فعالیت مراکز اورژانس اجتماعی بهزیستی ایلام              12 ماه                           11/387/794/012             570/000/000                        بصورت حجمی

پایان/ 

اداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد به استناد مجوز شماره 37795 موزخ 26/10/95 اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام در خصوص فروش آهن آلات، درب و پنجره و غیره مجتمع روستایی صید نظری سفلی واقع در شهر آسمان آباد شهرستان چرداول اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل می آید در اسرع وقت جهت شرکت در مزایده و دریافت فرم استعلام بها به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است برنده مزایده موظف به تخریب و پاکسازی نخاله و تسطیح محل می باشد.

آدرس: اداره کل بهزیستی استان واقع در بلوار شهید بهشتی (اداره امور مالی)

اداره بهزیستی شهرستان چرداول واقع در شهر سرابله

پایان/بازدید امروز91
بازدید دیروز114
بازدید هفته713
بازدید کل39658