ID 1
دولت
ایجاد توسط Super User
عنوان نظر شما درباره خدمات سازمان چیست؟
Answer1 بسیار عالی و کارآمد است
Answer2 خوب است و راضی هستم
Answer3 میتواند بهتر باشد
Answer4 معمولی است
Answer5
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان نه
انتشار تا 0000-00-00
انتشار پایین 0000-00-00
تاریخ ایجاد 2019-05-29 10:24:35
بازدید 0
تعداد 1 16
تعداد 1 0
تعداد 1 6
تعداد 1 15
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
بازدید امروز109
بازدید دیروز110
بازدید هفته659
بازدید کل84042