نام و نام خانوادگی :  خدیجه مهدی زاده

سمت : مسئول امور پذیرش و هماهنگی

شماره تماس : 08433342152

 

فعالیت های اداره  پذیرش و هماهنگی :

دریافت درخواست ها ی مراجعان اعم از حضوری و ارجاعی، بررسی، تحلیل، طبقه بندی، تعیین نوع نیاز در صورت نیاز کسب اطلاعات لازم از واحدهای ذیربط

تشخیص و تعیین درصد از کارافتادگی و معلولیت جامعه هدف از طریق برگزاری کمیسیون های ذیربط

انجام مراحل پذیرش معلولین و مددجویان و ثبت در بانک اطلاعات

تهیهه گزارشات مددکاری لازم به منظور پاسخگویی

راهنمایی و ارجاع مراجعان در صورت نیاز به معاونت های تخصصی و واحدهای تابعه و پیگیری مطالبات مراجعان تا حصول نتیجه مورد نظر

مستند سازی خدمات ارایه شده و تهیه گزارشات مورد نیاز جهت ارایه به مدیر کل و سایر مراجع ذیربط

ثبت نهایی ترخیص معلولان و مددجویان ارسالی از حوزه های تخصصی در بانک اطلاعات