نام و نام خانوادگی: آزاده خرم

مسئول روابط عمومی

شماره تماس: 08432231060

شماره همراه: 09183415832