نام و نام خانوادگی: رضا شریفی

مسئول دفتر مدیریت عملکرد

شماره تماس: 08432230564

شماره همراه: 09188419255