نام و نام خانوادگی: فرشاد بلوچیان

رئیس اداره فناوری اطلاعات

شماره تماس: 08432224499

شماره همراه: 09183405097